Výzvy

Výzva na predloženie ponúk

Klub slovenských turistov Turiec
so sídlom v Martine, A. Kmeťa 26 (ďalej len „KST T“),
ako vlastník nehnuteľností uverejňuje výzvu na predloženie ponúk

(ďalej „vyhlasovateľ“)

 

do výberového konania o najvhodnejší návrh
ceny ročného nájmu a starostlivosti o predmet nájmu
nebytových priestorov v Chate Horec na Martinských holiach, časti pozemku pri chate (1250 m n. m.) a hnuteľných vecí

Predmetom výberového konania je návrh ceny ročného nájmu a návrh starostlivosti nájomcu o predmet nájmu a zabezpečenia celoročnej prevádzky predmetu nájmu: 

Nebytové priestory v Chate Horec na Martinských holiach, súpisné číslo 6399, postavenej na pozemku parc. KN C č. 7153/4 s príslušenstvom, na LV č. 5182 k. ú. Martin
Časť pozemku parc. KN C č.  7153/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
4510 m2, na LV č. 6015 k. ú. Martin, označená v prílohe č. 7 k vzoru nájomnej zmluvy, o výmere 100 m2

Pozemky parc. č. 7153/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 117 m2, parc. č. 7157/2 ostatné plochy o výmere 13 m2 a parc. č. 7153/3 ostatné plochy o výmere 118 m2

Hnuteľné veci – len čiastočný inventár chaty (potreba doplniť- dokúpiť) uvedené v prílohe č. 4 k vzoru nájomnej zmluvy

Výzva na predkladanie ponúk na Chatu Horec

Návrh nájomnej zmluvy na Chatu Horec

 

Nie je možné pridávať komentáre.