Výzvy

Výzva na predloženie ponúk

 

Klub slovenských turistov Turiec

so sídlom v Martine, A. Kmeťa 26 (ďalej len „KST T“),

ako vlastník nehnuteľností uverejňuje výzvu na predloženie ponúk

(ďalej „vyhlasovateľ“)

do výberového konania o najvhodnejší návrh

ceny ročného nájmu a starostlivosti o predmet nájmu

nebytových priestorov v Chate Horec na Martinských holiach, časti pozemku pri chate (1250 m n. m.) a hnuteľných vecí

 

Predmetom výberového konania je návrh ceny ročného nájmu a návrh starostlivosti nájomcu o predmet nájmu a zabezpečenia celoročnej prevádzky predmetu nájmu:

 

Nebytové priestory v Chate Horec na Martinských holiach, súpisné číslo 6399,

postavenej na pozemku parc. KN C č. 7153/4 s príslušenstvom, na LV č. 5182 k. ú. Martin

 

Časť pozemku parc. KN C č. 7153/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere

4510 m2, na LV č. 6015 k. ú. Martin, označená v prílohe č. 7 k vzoru nájomnej zmluvy, o výmere 100 m2

 

Pozemky parc. č. 7153/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 117 m2, parc. č. 7157/2 ostatné plochy o výmere 13 m2 a parc. č. 7153/3 ostatné plochy o výmere 118 m2

 

Nebytové priestory, časť pozemku, pozemky a hnuteľné veci sa prenajímajú :

 

 1. a) na prevádzkovanie prechodného ubytovania – ubytovacie služby bez poskytovania

pohostinských činností, občerstvenia – poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia

v spojení s predajom na priamu konzumáciu, maloobchodného predaja potravinárskeho

a drobného tovaru, služieb zameraných na kultúrne, turistické a športové aktivity, na

ktoré má nájomca živnostenské oprávnenie (na poskytovanie iných služieb a predaj

iného sortimentu je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prenajímateľa,

 1. b) s povinnosťou nájomcu riadne prevádzkovať turistickú chatu počas celého roka,

poskytovať členom KST a Jaskyniarskeho klubu Speleo Turiec zľavu na ubytovaní vo

výške 20% z aktuálnej ceny nocľahu a pre členov KST Turiec vo výške 50%

z aktuálnej ceny nocľahu,

 1. c) bez možnosti prenechať nebytové priestory na užívanie inému,
 2. d) s dobou nájmu – na dobu určitú – na obdobie od 1.12.2017 do 30.9.2019,

s možnosťou predĺženia doby nájmu do konca predpokladanej zimnej sezóny na základe

súhlasu Rady KST T alebo Valného zhromaždenia KST T,

 1. e) výškou nájomného 6.000,- € (šesť tisíc eur) ročne,

(prenajímateľ nie je platiteľom DPH a v prípade, že sa neskôr stane platiteľom DPH,

k cene nájmu uvedenej v nájomnej zmluve sa pripočíta DPH v súlade so zákonom),

 1. f) s povinnosťou nájomcu zabezpečovať na vlastné náklady úlohy ochrany pred požiarmi,

pravidelné revízie elektrických rozvodov a bleskozvodov, pravidelné revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení tlakových, zdvíhacích, elektrických

a plynových (vyhradené technické zariadenia) revíznym technikom, vrátane zariadení vo

vlastníctve prenajímateľa, ktoré sú súčasťou predmetu nájmu.

 Záujemca vo svojom súťažnom návrhu musí uviesť :

 1. návrh ceny ročného nájmu
 2. návrh starostlivosti nájomcu o predmet nájmu a zabezpečenia celoročnej prevádzky

turistickej chaty v horských podmienkach (1250 m n. m.) a to aj v prípade

havarijného stavu jedinej prístupovej cestnej komunikácie do turistického a

lyžiarskeho strediska,

 1. doterajšiu prax v oblasti prevádzky horských a vysokohorských hotelov a chát,

alebo podobnú prax, resp. údaje o vykonávanej hospodárskej činnosti. a ročných

obratoch v posledných dvoch rokoch.

Záujemcovia sa môžu zúčastniť obhliadky nebytových priestorov po vzájomnej dohode.

Mobil 0918084321 p. Matejčík, alebo 0908961398 p. Kralovanec

e-mail kstturiec@kstturiec.sk s uvedením mena, priezviska a termínu obhliadky. Osoba, ktorá sa obhliadky zúčastní je povinná pred prehliadkou preukázať svoju totožnosť.

 

V podmienkach súťaže nie je určený spôsob výberu najvhodnejšej ponuky.

Vyhlasovateľ nemá povinnosť zo zákona predkladať v danom prípade výzvu, robí tak len v záujme vybrať návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť alebo zrušiť podmienky výberového konania.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

 

Uchádzač predloží písomnú ponuku s týmto obsahom:

 1. Povinné prílohy ponuky:

– platný výpis z registra trestov uchádzača, resp. jeho štatutárnych orgánov, nie starší ako tri mesiace,

– vyhlásenie – v prípade fyzickej osoby-podnikateľa vyhlásenie, že nájomca a chatár bude tá istá

fyzická osoba; ak bude nájomca prevádzkovať podnikateľskú činnosť prostredníctvom

zodpovedného zástupcu, bude tento zástupca prítomný na prevádzke väčšiu časť pracovného

času,

– vyhlásenie – v prípade právnickej osoby vyhlásenie, že funkciu chatára – prevádzkara bude

vykonávať bezúhonná zodpovedná osoba, ktorá je zodpovedným zástupcom, spĺňa zákonom

určené podmienky pre prevádzkovanie podnikateľskej činnosti v predmete ubytovacie služby ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností a bude prítomná na

prevádzke väčšiu časť pracovného času.

 

 1. Špecifikácia ponuky:

2.1. Meno, priezvisko a adresa uchádzača, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo uchádzača, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania uchádzača, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO a IČ DPH, ak už boli fyzickej osobe alebo právnickej osobe pridelené.

2.2. Číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej výšky nájomného v eurách. V prípade rozdielu ponúknutej sumy v jej číselnom a slovnom vyjadrení platí suma v slovnom vyjadrení.

Uvedená ponuka je záväzná.

2.3. Rozsah starostlivosti o chatu a zariadenie s príslušenstvom a rozsah jej údržby na vlastné náklady. Uvedená ponuka je záväzná.

2.4. Spôsob zabezpečenia celoročnej prevádzky turistickej chaty v horských podmienkach (1250 m n. m.) a to aj v prípade havarijného stavu jedinej prístupovej cestnej komunikácie do turistického a lyžiarskeho strediska. Uvedená ponuka je záväzná.

2.5. Stručný opis doterajšej praxe uchádzača vo funkcii chatára, správcu alebo prevádzkara podobných zariadení, resp. opis vykonávanej hospodárskej činnosti.

Požadované údaje sú povinné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo za uvedené nepravdivé údaje vylúčiť uchádzača zo súťaže.

 

Formálne podmienky ponuky:

Spôsob podávania návrhov

Ponuka musí byť písomná a podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene uchádzača podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom registri s uvedením mena, priezviska a funkcie, alebo podpísaná inou osobou oprávnenou konať v mene uchádzača na základe plnej moci alebo poverenia. V prípade, ak by ponuku podpísala iná oprávnená osoba, než štatutárny orgán uchádzača, na základe plnej moci alebo poverenia, súčasťou ponuky musí byť aj originál plnej moci alebo poverenia.

Súčasťou ponuky je aj fotokópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného obdobného registra.

Ponuku, všetky doklady, vyhlásenia, potvrdenia musí uchádzač predložiť v slovenskom, alebo českom jazyku.

Ponuka musí byť vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktoré zabezpečia trvalé zachytenie jej obsahu v tlačenej forme, musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, jej obsah musí byť čitateľný, v štandardnom type písma, s klasickým formátovaním, bez neštandardných symbolov, skratiek a informácií, ktoré nesúvisia s predmetom výzvy.

Účastníka výberového konania, ktorého ponuka nebude spĺňať ktorúkoľvek zo záväzných požiadaviek uvedených v tejto výzve, výberová komisia vylúči z výberového konania.

Uchádzač môže ponuku do uplynutia lehoty na jej doručenie doplniť, zmeniť alebo písomne vziať späť. Dodatočne doplniť alebo zmeniť ponuku môže uchádzač len po predchádzajúcom písomnom späť vzatí ponuky v lehote na predloženie ponuky.

Lehota, do ktorej možno podávať návrhy

Ponuka so všetkými prílohami musí byť doručená osobne alebo poštou v lehote najneskôr do 25. októbra 2017 do 17:00 hodiny na adresu: Klub slovenských turistov Turiec, A. Kmeťa 26, 036 01 Martin.

V prípade, ak uchádzač doručuje ponuku poštou, je rozhodujúci dátum doručenia ponuky na uvedenú adresu.

Kancelária KST T na ul. A. Kmeťa 26 v Martine je otvorená každú stredu v čase od 15:30 do 17:00 hodiny.

Náklady súvisiace s prípravou ponuky a s účasťou vo výberovom konaní znáša uchádzač v celom rozsahu.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť druhé kolo výberového konania formou ústneho pohovoru s uchádzačmi vybratými do užšieho výberu v prvom kole výberového konania.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s nájomcom o ďalších podmienkach nájomnej zmluvy.

Lehota na oznámenie vybraného návrhu

Vyhlasovateľ oznámi vybraný návrh na svojej webovej stránke www.kstturiec.sk v lehote do 10. novembra 2017. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť túto lehotu.

Vyhlasovateľ zruší výberové konanie, ak počas lehoty na podanie ponuky uvedenej vo výzve nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať podmienkam vyhláseným vo výzve. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa výberové konanie vyhlásilo.

V Martine 28.9.2017

        

 

Jozef Haráni

predseda KST Turiec

 

 

 

Nie je možné pridávať komentáre.